Evidence údajů o skutečných majitelích

EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

V roce 2018 vznikla povinnost zapsat své skutečné majitele do evidence údajů o skutečných majitelích.

KDO MÁ POVINNOST?

Povinnost vznikla všem právnickým osobám zapsaným ve veřejných rejstřících (obchodní rejstřík, nadační rejstřík, rejstříky SVJ, spolků, ústavů a OPS) a svěřenským fondům.

DO KDY SE MUSÍ SPLNIT?

Již existující právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku mají povinnost zapsat skutečné majitele do 1.1.2019.

KDO VEDE EVIDENCI?

Evidence je informační systém veřejné správy, který vede Ministerstvo spravedlnosti.

Evidence je v současné době neveřejná. V budoucnosti by však dle nové směrnice EU měla být ve vztahu k některým osobám a údajům veřejná.

Na výpis z evidence, eventuálně přístup k evidenci v rozsahu stanoveném zákonem má nárok celá řada správních orgánů, Česká národní banka, zpravodajské služby, banky, notáři, advokáti v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta, poskytovatelé veřejné finanční podpory podle zákona o finanční kontrole a další.

Povinnost splní právnické osoby podáním návrhu na zápis skutečného majitel. Soudní poplatek činí 1.000,- Kč.

KDO JE SKUTEČNÝ MAJITEL?

Fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Je to člověk, který již nemá nikoho dalšího nad sebou a zásadním způsobem řídí činnost právnické osoby, a/nebo z její činnosti profituje.

Jestliže neexistuje žádná fyzická osoba, která je skutečným majitelem obchodní korporace nebo jej nelze dle zákonných identifikátorů určit, považují se za majitele členové statutárního orgánu nebo zástupci právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

JAKÉ JSOU SANKCE?

Není stanovena přímá peněžitá sankce, ale mohou zejména nastat následující negativní konsekvence:

Ø Neuzavření smlouvy na veřejnou zakázku;

Ø Neuzavření smlouvy, neposkytnutí služeb ze strany finančních institucí a osob povinných dle zákona AML; nebo

Ø Zrušení právnické osoby, pokud ani na výzvu soudu nedoplní údaje o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů.

V případě jakýchkoli dotazů jsme připraveni Vám pomoci, jak se správnou identifikací skutečných majitelů, tak s jejich zápisem do evidence skutečných majitelů.

Kontaktujte nás na office@hladky.legal nebo lucie@hladky.legal.

Informační materiál ke stažení zde.